Home » CAMPANII » Admitere 2023 la Facultatea de Istorie Hyperion

Admitere 2023 la Facultatea de Istorie Hyperion

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

Admiterea la programul de Istorie Licență și Master continuă până la 29 septembrie 2023.

Specializarea Istorie formează specialişti în domeniile: ISTORIE, RELAŢII INTERNAŢIONALE, ARHIVISTICĂ, ARHEOLOGIE, MUZEOLOGIE, etc.

De ce să alegem Facultatea de Istorie din cadrul Universitații Hyperion?

PROGRAMUL ISTORIE

STUDII DE LICENȚĂ ȘI STUDII DE MASTER

Misiunea inițială (program studii de licență)

ISTORIA este una dintre cele mai vechi discipline din învățământul superior românesc din Principate.
După fondarea Universității din București, studiile în domeniul istoriei datează încă de la crearea acesteia ca instituţie de învăţământ superior, prin decretul din 1864 al domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Din 1990, programul ISTORIE s-a individualizat la UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREȘTI, printr-o pleadă de profesori străluciți, inițial, formați în cadrul Universității din București sau în alte centre universitare din România, iar ulterior, și prin cadre didactice formate la Universitatea Hyperion.

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii reprezintă în prezent un important potenţial didactic şi ştiinţific în cadrul marii familii de facultăţi ce alcătuiesc Universitatea Hyperion.

Parte componentă a acesteia, Specializarea ISTORIE, fondată în 1990, organizează studii universitare de zi, asumându-şi misiunea de a pregăti profesori, cercetători, muzeografi, arhivişti, arheologi, funcționari europeni, funcționari administrativi etc. La terminarea studiilor, absolvenţilor li se conferă certificate de cunoaştere a unei limbi străine moderne şi de pregătire în domeniul ştiinţelor psiho-pedagogice (în funcţie de opţiuni).

În primul deceniu de existenţă, la edificarea instituţiei şi a învăţământului istoric particular şi-au adus contribuţia reputaţi profesori, doctori în istorie, recunoscuţi la nivel naţional şi internaţional, precum academicianul Dan Berindei, Gabriel Strempel, Constantin Preda, Ligia Bârzu, Ion Barnea, Florentina Căzan, Mircea D.Matei, Nicolae Ciachir, Gh.I.Ioniţă, Ion Chiper, Vasile Curticăpeanu, Iulian Cârţână, Maria Totu, ş.a.

În 2003 Specializarea Istorie a primit acreditare prin Hotărârea de Guvern nr.693/2003.

Începând cu anul universitar 2005-2006 instituţia s-a raliat politicilor de restructurare a învăţământului românesc în acord cu „Procesul Bologna”: 3 ani studii de licenţă + 2 ani studii de masterat. Transformările sunt menite să asigure compatibilizarea sistemului universitar naţional cu sistemele educaţionale europene şi recunoaşterea diplomelor româneşti în străinătate.

În acest moment Specializarea Istorie, reacreditată în anul 2018, dispune de un program de pregătire complex, bazat pe planuri de învăţământ şi programe analitice, în deplină concordanţă cu exigenţele actuale, formând specialişti competenţi în diferite şi complexe domenii.

Misiunea şi obiectivele Specializării Istorie: formarea şi perfecţionarea resurselor umane calificate; dezvoltarea ştiinţei şi culturii; difuzarea valorilor culturii şi civilizaţiei universale; promovarea spiritului critic, afirmarea identităţii culturii naţionale în cadrul celei europene; desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică mono-, pluri- şi interdisciplinară, a căror finalitate este afirmarea performanţelor ştiinţifice în cadrul comunităţii ştiinţifice internaţionale şi în cadrul cooperării interuniversitare, dezvoltarea culturii.

Activități și evenimente științifice organizate de specializarea ISTORIE

Anual, în lunile mai-iunie-iulie, cadrele didactice şi studenţii specializării participă la conferințeie naționale și/sau internaționale organizate în colaborare cu parteneri internaționali cu care specializarea are acorduri de colaborare, precum: Institutul Culturilor și Civilizațiilor Mediteraneene și Orientale al Academiei de Științe a Poloniei (Varșovia) – IMOC-PAS, Institutul TESEO Salerno etc. Una dintre conferințele internaționale de succes, cu trei ediții succesive este „EST-WEST DIALOGUE”, organizată de Prof. Univ. Dr. Renata G. Tatomir și care se bucură de o importantă prezență națională și internațională. Volumele actelor conferințelor se editează la edituri de prestigiu național și/sau internațional.

Colectiv profesoral de elită

În prezent, specializarea Istorie a Universităţii Hyperion beneficiază de contribuţia didactică şi ştiinţifică a unui corp profesoral alcătuit din profesori, conferenţiari, lectori şi asistenţi universitari, specialişti în istorie, arhivistică şi muzeologie, majoritatea cu o îndelungată şi remarcabilă activitate în învăţământul universitar şi în cercetarea ştiinţifică.

Prof. Univ. Dr. Renata G. Tatomir, istoric, egiptolog – coordonatorul specializării și director de departament DSSN și al CESPEOM.

Prof. Univ. Dr. Ion Giurcă

Prof. Univ. Dr. Ștefan Păun

Conf. Univ. Dr. Doina Pungă

Lect. Univ. Dr. Nicoleta Ciachir

Lect. Univ. Dr. Dumitru Cojocaru

Dr. Olga Sandu

Cercetarea științifică

Cadrele didactice ale specializării Istorie desfăşoară o bogată activitate ştiinţifică şi de cercetare, orientată în primul rând în reeditarea şi completarea manualelor universitare, publicarea unor monografii, lucrări ştiinţifice, studii şi articole, participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice, în ţară şi străinătate.

Conex specializării ISTORIE,a DSSN și a FSSUN funcționează centrul de studii și cercetări denumit CENTRUL PENTRU STUDIEREA ȘI PROMOVAREA EGIPTOLOGIEI, ORIENTULUI ȘI MEDITERANEI (CESPEOM), al carui director este Prof. Univ. Dr. Renata G. Tatomir, care colaborează cu instituțiile mai sus menționate, precum și cu cadre didactice și cercetători din România și de peste hotare. În cadrul acestuia au fost organizate simpozioane și conferințe de egiptologie, ale căror acte au fost editate la edituri de prestigiu internațional.
Organizată de Prof. Univ. Dr. Renata G. Tatomir, Conferința de mare succes internațional din 2020, „GODS AND HUMANS IN ANCIENT EGYPT” a fost publicată în 2023 de către renumitul Journal of Ancient Egyptian Interconnections (Egyptian Expedition), vols. 38 & 39, https://egyptianexpedition.org/volumes/vols-38-39-gods-and-humans-in-ancient-egypt/

În cadrul CESPEOM au fost organizate și alte activității de educație și cercetare internaționale precum ȘCOALA ANUALĂ DE EGIPTOLOGIE 2022 (în parteneriat cu IMOC-PAS) și MILESTONES IN EGYPTOLOGY septembrie și octombrie 2022 (în parteneriat cu IMOC-PAS).

Misiunea de formare continuă (Program studii de master)

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Programului de masterat „Geopolitică, istorie şi relaţii internaţionale” în cadrul specializării Istorie a Universităţii Hyperion din Bucureşti a fost determinată de necesitatea promovării şi susţinerii – în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională – a dezvoltării unor componente manageriale de vârf privind geopolitica şi relaţiile internaţionale, inclusiv europene.

În economia de piaţă este extrem de important ca în facultăţile de ştiinţe umaniste studenţii şi masteranzii să capete o temeinică pregătire privind geopolitica în concordanţă cu istoria relaţiilor internaţionale.

O cerinţă importantă de care s-a  ţinut seama în organizarea în cadrul facultăţii a programului de masterat „Geopolitică, istorie şi relaţii internaţionale”, o reprezintă integrarea  ţării noastre în Uniunea Europeană. Misiunea programului de masterat „Geopolitică, istorie şi relaţii internaţionale” este didactică, adică de pregătire a specialiştilor, precum şi de cercetare ştiinţifică în domeniu şi pentru perfecţionarea în continuare a acesteia.

Programul de masterat „Geopolitică, istorie şi relaţii internaţionale” are ca obiectiv specializarea absolvenţilor de învăţământ superior în domeniul geopoliticii,  şi al relaţiilor internaţionale, dezvoltând competenţe ştiinţifice şi aplicative specifice, promovând stiluri de conducere şi de comunicare pozitive şi crearea unui climat favorabil cooperării.

Domenii de formare, calificare și cercetare

Activitatea educaţională în cadrul specializării Istorie a Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii reprezintă un răspuns la cerinţele crescânde ale societăţii româneşti de furnizare de absolvenţi capabili să facă faţă sistemului concurenţial al pieţei forţei de muncă naţionale, apţi să utilizeze un volum adecvat de cunoştinţe de specialitate, cerute de promovarea principiilor dezvoltării durabile, a integrării europene şi globalizării.

Absolvenții specializării ISTORIE sunt pregătiți pentru variate cariere precum: profesori, cercetători, muzeografi, muzeologi, funcționari europeni, arhiviști, specialiști în relații internaționale, funcționari administrativi, specialiști în studii de securitate și servicii de informații etc.

Domeniile de cercetare predilecte sunt: egiptologia – un domeniu relativ unic în peisajul cercetării istorice românești; istoria slavilor, istoria militară a României, istoria României în anii comunismului, dialogul interdisciplinar Est-Vest, istoria Casei Regale a României, istoria serviciilor de informații, istoria diplomației, istoria artei, muzeologie etc.

Domenii de calificare   Capacitatea de a pune in evidenta, in mod critic, existenta unei relatii intre evenimente si procese din trecut; Capacitatea de a evidentia diferentele dintre conceptiile si abordarile istoriografice din perioade si contexte variate; Capacitatea de a utiliza instrumente specifice necesare studierii documentelor din anumite perioade; Capacitatea de a valorifica in folosul demersului istoric elemente din alte stiinte umaniste; Cunoasterea uneia dintre limbile vechi; Cunoasterea istoriei locale, a istoriei nationale si mondiale; Cunoasterea istoriei Europei si a procesului de integrare europeana; Cunoasterea si respectarea unor puncte de vedere derivand din alte baze nationale sau culturale; Sa fie constienti de natura in schimbare a cercetarii si dezbaterii istorice; Sa constientizeze temele aflate in dezbaterea istoriografica actuala;

Programul de studii ISTORIE pregateste profesori in invatamantul secundar, arheologi, muzeografi, documentaristi, istorici, istoriografi, asistenti de cercetare, cercetatori, functionari de stat, functionari publici, bibliologi, bibliotecari, referenti si lucratori in agentii de turism si industria hoteliera.

Rezultate de prestigiu

Rezultatele activității de cercetare științifică desfășurată în cadrul specializării ISTORIE sunt recunoscute pe plan național și internațional. Prof. Univ. Dr. Renata G. Tatomir a fost inclusă în Enciclopedia reprezentantilor scrisului istoric romanesc Academia Romana 2021, vol V, a Academiei Romane, Editura Karl A. Romstorfer a Muzeul Național al Bucovinei, Suceava, 2021, p. 253. În anul 2014, Prof. Univ. Dr. Renata G. Tatomir a primit medalia Universității din Cairo, Facultatea de arheologie, pentru participarea la conferința internațională dedicată relațiilor dintre Egiptul antic și lumea mediteraneană.

Parteneriate internaționale

La nivelul specializării, departamentului și facultății au fost stabilite și dezvoltate o serie de legături de cooperare științifică și didactică cu mai multe universități străine, materializate prin mobilități ale cadrelor didactice și studenților și prin programe comune de cercetare cu universități și institute de cercetare din Varșovia (Polonia), Salerno (Italia) etc.

Burse

Burse si stagii      Stagii de pregatire in Japonia si Uniunea Europeana prin programe Erasmus+. Se ofera burse de studii pentru cei care finalizeaza anul I sau II de studii cu media cel putin 9,50.

Biblioteca de Istorie se află în sediul Universității Hyperion, Corp B, subsol.

Beneficiați de un campus  si cămin studențesc modern renovat conform cerințelor actuale, la prețuri accesibile. Cazare în căminul studențesc M3 al Universității Hyperion | Biroul de Presă al Universităţii Hyperion din Bucureşti

Admiterea candidaților se face pe bază de dosar. Admitere 2023 la Universitatea Hyperion | Biroul de Presă al Universităţii Hyperion din Bucureşti

Vă așteptăm cu drag la Facultatea de Istorie din cadrul Universității Hyperion!

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×